الف) مشخصات مالک
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ب) مشخصات حافظه
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ج) مشخصات دیتا
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
شرح دادن وضعیت دسترسی اجباری می باشد در صورتی که به هارد خود دسترسی نداشته باشید می توانید گزینه عدم دسترسی را انتخاب کنید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
* با تکمیل این فرم متقاضی مجوز باز شدن حافظه را می دهد.
* این مجموعه هیچ مسئولیتی نسبت به گارانتی احتمالی حافظه ندارد.
* زمان بازیابی اطلاعات با توجه به ایراد حافظه متغیر می باشد.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر